@ quán trúc ©


văn
Bình Ngô Đại Cáo 平吳大告
Bồ Tùng Linh 蒲松齡 trích tuyển
Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記
Mùi Hương Xuân Sắc Souvenirs du Valois
Trang Tử 莊子 Nam Hoa Kinh 南華經
Văn tuyển 文選