@ quán trúc ©


thơ nhạc họa

Baudelaire: Le Spleen de Paris
Cao Bá Quát: thơ chữ Hán
Mái Tây * Tây Sương Kí 西廂記
Nguyễn Du: Bắc Hành Tạp Lục 北行雜錄
Nguyễn Du: Truyện Kiều Chú giải
Nguyễn Du: Xem Nôm Thúy Kiều
Nguyễn Du: Truyện Kiều (trích dịch)
Nguyễn Trãi: Quốc Âm Thi Tập 國音詩集
Nguyễn Trãi: thơ chữ Hán

Trang Thơ Nhạc Họa
Nói Chuyện Hội Họa