A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

U  615. U, Ú, Ù, Ủ, Ụ Úa, Ùa, Ủa  616. Ụa, Uẩn, Uất, Úc, Ục, Uế, Uể, Ui Úi, Ủi, Um, Úm, Ùm, Un, Ún, Ùn, Ủn, Ung, Úng  617. Úng, Ủng, Uôm, Uốn, Uống, Uổng, Úp, Ụp, Út, Ụt, Uy, Úy, Ủy, Uỵch  618. Uyên, Uyển

Ư  619. Ư, Ứ, Ừ, Ự, Ưa, Ứa, Ựa, Ức, Ực  620. Ưng, Ứng, Ửng, Ước, Ưởi, Ươm, Ướm, Ươn, Ườn, Ưỡn, Ương  621. Ương, Ưởng, Ướp, Ướt, Ưu

V  622. Va, Vá, Và, Vả, Vã, Vạ  623. Vác, Vạc, Vách, Vạch, Vai, Vái, Vài, Vải, Vãi  624. Vãi, Vại, Vàm, Vạm, Van, Ván, Vàn, Vãn, Vạn, Vang, Váng  625. Vàng, Vãng, Vanh, Vành, Vảnh, Vạnh, Vào, Vát, Vạt, Vay  626. Vay, Váy, Vày, Vảy, Vạy, Vặc, Vằm, Văn  627. Văn, Vắn, Vằn, Vặn, Văng, Vắng, Vằng, Vẳng, Vắt  628. Vặt, Vâm, Vân, Vấn, Vần, Vẩn, Vẫn, Vận  629. Vận, Vâng, Vầng, Vấp, Vập, Vất, Vật, Vấu  630. Vầu, Vẩu, Vây, Vấy, Vầy, Vẫy, Vậy, Ve, Vé, Vè, Vẻ  631. Vẻ, Vẽ, Vẹm, Ven, Vén, Vẻn, Vẹn, Veo, Véo, Vèo, Vẻo, Vẹo, Vét, Vẹt, Vê, Vế  632. Về, Vể, Vệ, Vếch, Vên, Vện, Vênh, Vểnh, Vết, Vệt, Vêu, Vếu, Vều, Vi, Ví  633. Ví, Vì, Vỉ, Vĩ, Vị, Vía, Vỉa, Vích, Việc  634. Việc, Viêm, Viên, Viền, Viển, Viễn, Viện, Viếng, Viết, Việt  635. Vịm, Vin, Vịn, Vinh, Vĩnh, Vịnh, Vít, Vịt, Víu, Vo, Vó, Vò, Vỏ  636. Vỏ, Võ, Vọ, Vóc, Vọc, Voi, Vói, Vòi, Vọi, Vòm, Von, Vỏn, Vong  637. Vong, Vóng, Vòng, Vỏng, Võng, Vọng, Vọp, Vót, Vọt, Vô  638. Vô, Vố, Vồ, Vổ, Vỗ, Vốc, Vôi  639. Vôi, Vối, Vội, Vốn, Vồn, Vông, Vống, Vồng, Vổng, Vơ, Vớ, Vờ, Vở, Vỡ  640. Vỡ, Vợ, Vơi, Với, Vời, Vợi, Vờn, Vợn, Vớt, Vợt, Vu  641. Vú, Vù, Vũ, Vụ, Vua, Vùa, Vúc, Vục, Vui  642. Vui, Vùi, Vũm, Vun, Vùn, Vủn, Vụn, Vung, Vùng, Vũng, Vụng  643. Vuối, Vuông, Vuốt, Vuột, Vút, Vụt, Vừa, Vữa, Vựa, Vực  644. Vực, Vừng, Vững, Vựng, Vược, Vươn, Vườn, Vượn, Vương, Vướng, Vượng  645. Vượt, Vứt, Vưu

X  646. Xa, Xá, Xà, Xả, Xã  647. Xã, Xạ, Xác, Xạc, Xách, Xạch, Xái, Xài, Xải, Xam, Xám, Xàm Xảm, Xan, Xán, Xang, Xàng  648. Xanh, Xảnh, Xao, Xáo, Xào, Xảo, Xạo, Xáp, Xạp, Xát, Xáu, Xàu, Xạu, Xay, Xáy  649. Xảy, Xắc, Xăm, Xắm, Xăn, Xắn, Xăng, Xằng, Xẳng, Xẵng, Xắp, Xắt, Xấc, Xâm, Xầm, Xẩm, Xẩn  650. Xẩng, Xấp, Xâu, Xấu, Xầu, Xây, Xe, Xé  651. Xé, Xẻ, Xem, Xen, Xén, Xẻn, Xeo, Xéo, Xèo, Xẻo, Xẽo, Xẹo, Xép, Xẹp, Xét, Xẹt, Xê, Xế, Xề  652. Xể, Xễ, Xệ, Xếch, Xệch, Xên, Xện, Xênh, Xếp, Xi, Xí, Xì, Xỉ, Xị, Xía, Xỉa, Xích  653. Xích, Xịch, Xiêm, Xiên, Xiển, Xiềng, Xiểng, Xiết, Xiêu, Xin  654. Xin, Xỉn, Xinh, Xính, Xình, Xít, Xịt, Xiu, Xíu, Xìu, Xỉu, Xo, Xó, Xò, Xỏ, Xõ, Xọ, Xoa, Xóa, Xòa, Xõa  655. Xoác, Xoạc, Xoai, Xoài, Xoải, Xoan, Xoàn, Xoang, Xoàng, Xoảng, Xoạt, Xoay, Xoáy, Xoăn, Xoắn, Xoằn, Xoắt, Xóc  656. Xóc, Xọc, Xoe, Xoè, Xoen, Xoèn, Xoét, Xoẹt, Xoi, Xói, Xom, Xóm, Xon, Xòn, Xong, Xóng, Xõng  657. Xóp, Xọp, Xót, Xọt, Xô, Xố, Xổ, Xốc, Xộc, Xôi, Xối, Xổi, Xôm, Xồm, Xổm  658. Xôn, Xốn, Xồn, Xổn, Xộn, Xông, Xống, Xổng, Xốp, Xốt, Xơ, Xớ  659. Xờ, Xở, Xơi, Xới, Xởi, Xơm, Xờm, Xớn, Xởn, Xớp, Xợp, Xớt, Xu, Xú, Xù, Xủ, Xũ, Xụ, Xua  660. Xuân, Xuẩn, Xuất, Xúc, Xục  661. Xuê, Xuề, Xuể, Xệch, Xuềnh, Xui, Xúi, Xùi, Xủi, Xụi, Xúm, Xủm, Xun, Xung, Xúng, Xùng, Xuôi  662. Xuông, Xuống, Xuồng, Xuổng, Xuy, Xúy, Xuyên, Xuyến, Xuýt, Xứ, Xử, Xưa  663. Xức, Xưng, Xứng, Xửng, Xước, Xược, Xười, Xương, Xướng, Xưởng