A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

P  428. Pha, Phá, Phà, Phác, Phách  429. Phách, Phạch, Phai, Phái, Phải, Phàm, Phạm  430. Phạm, Phan, Phán, Phàn, Phản, Phạn, Phang  431. Phạn, Phạng, Phanh, Phành, Phao, Pháo, Phào, Pháp  432. Pháp, Phạp, Phát, Phạt, Phau, Phắc  433. Phăm, Phăn, Phăng, Phằng, Phắp, Phắt, Phầm, Phẩm, Phân  434. Phân, Phấn, Phần, Phẩn, Phẫn, Phận, Phấp, Phập  435. Phập, Phất, Phật, Phẫu, Phây, Phẩy, Phe, Phé, Phè, Phen, Phèn  436. Phèng, Phèo, Phép, Phét, Phẹt, Phê, Phế, Phề, Phệ, Phếch, Phên, Phễn, Phềnh  437. Phềnh, Phệnh, Phết, Phệt, Phêu, Phếu, Phều, Phễu, Phi, Phí, Phì  438. Phỉ, Phị, Phía, Phịch, Phiếm, Phiên, Phiến, Phiền  439. Phiền, Phiết, Phiệt, Phiêu, Phiếu, Phim, Phím, Phinh, Phính, Phình, Phỉnh, Phĩnh, Phịu, Pho, Phó  440. Phó, Phọc, Phòi, Phong  441. Phong, Phóng, Phòng, Phỏng, Phót, Phọt, Phô  442. Phô, Phố, Phổ, Phốc, Phôi, Phối, Phổi, Phôm, Phồm, Phồn, Phồng, Phổng, Phỗng  443. Phộng, Phốp, Phơ, Phờ, Phở, Phơi, Phới, Phơn, Phớn, Phớt, Phu, Phú  444. Phú, Phù, Phủ  445. Phủ, Phũ, Phụ, Phúc  446. Phúc, Phục, Phủi, Phun  447. Phun, Phún, Phùn, Phung, Phúng, Phùng, Phụng, Phút, Phụt, Phứa, Phức  448. Phưng, Phửng, Phước, Phướn, Phưỡn, Phương, Phướng, Phường, Phượng, Phượu, Phứt, Phựt

Q  449. Qua, Quá, Quà  450. Quả, Quạ, Quác, Quạc, Quách, Quạch, Quai, Quái, Quài, Quải  451. Quải, Quan  452. Quan, Quán, Quàn, Quản, Quang  453. Quang, Quáng, Quàng, Quảng, Quãng, Quanh, Quánh, Quành, Quạnh, Quào, Quát, Quạt  454. Quạt, Quáu, Quảu, Quạu, Quay, Quày, Quảy, Quắc, Quặc, Quăm, Quắm, Quằm, Quặm, Quăn, Quắn, Quằn, Quặn  455. Quăng, Quằng, Quặng, Quắp, Quặp, Quắt, Quặt, Quân, Quấn, Quần  456. Quần, Quẩn, Quẫn, Quận, Quầng, Quẩng, Quất, Quật, Quây, Quấy  457. Quầy, Quẫy, Quậy, Que, Qué, Què, Quẻ, Quen, Quén, Quèn, Quẹn, Queo, Quéo, Quèo, Quẹo, Quét  458. Quẹt, Quê, Quế, Quệ, Quệch, Quên, Quến, Quềnh, Quết, Quệt, Quều, Qui  459. Qui, Quí, Quì, Quỉ, Quĩ, Quị, Quít  460. Quịt, Quyên, Quyến, Quyền, Quyển, Quyện, Quyết  461. Quyết, Quyệt, Quýnh, Quỳnh, Quốc, Quơ, Quờ, Quở

R  462. Ra, Rá, Rà, Rả, Rã, Rạ, Rác, Rạc  463. Rách, Rạch, Rái, Rài, Rải, Ram, Rám, Rạm, Ran, Rán, Ràn, Rạn, rang, Ráng, Ràng  464. Ràng, Rạng, Ranh, Rành, Rảnh, Rãnh, Rao, Ráo, Rào, Rảo, Rão, Rạo, Ráp  465. Rạp, Rát, Rạt, Rau, Ráu, Ráy, Rày, Rảy, Rãy, Rạy, Rắc, Rặc, Răm, Rắm, Rằm, Rặm  466. Răn, Rắn, Rằn, Rặn, Răng, Rằng, Rặng, Rắp, Rặt, Râm, Rấm, Rầm  467. Rậm, Rân, Rấn, Rần, Rận, Rấp, Rập, Rất, Râu, Rầu, Rây, Rầy, Rẫy, Re, Ré, Rè  468. Rẻ, Rẽ, Rèm, Ren, Rén, Rèn, Reo, Réo, Rẻo, Rét Rê, Rế, Rề, Rể, Rễ, Rếch  469. Rên, Rền, Rệp, Rết, Rệt, Rêu, Rều, Rệu, Ri, Rí, Rì, Rỉ, Ria, Rìa, Rỉa, Rịa, Rích  470. Riến, Riêng, Riềng, Riết, Riệt, Riêu, Rim, Rin, Rịn, Rinh, Rình, Rít, Rịt, Riu, Ríu, Rìu, Ro, Ró, Rò, Rõ  471. Rõ, Rọ, Róc, Rọc, Roi, Ròi, Rỏi, Rọi, Róm, Ròm, Ron, Rong, Ròng, Rọng, Rót, Rô, Rổ, Rỗ  472. Rỗ, Rộ, Rộc, Rối, Rồi, Rổi, Rỗi, Rôm, Rộm, Rốn, Rổn, Rông, Rống, Rồng, Rỗng, Rộng  473. Rốp, Rộp, Rốt, Rớ, Rờ, Rở, Rỡ, Rợ, Rơi, Rời, Rợi, Rơm, Rờm, Rởm, Rợm, Rơn, Rờn  474. Rởn, Rợn, Rợp, Rớt, Ru, Rú, Rù, Rủ, Rũ, Rua, Rùa, Rủa, Rúc  475. Rúc, Rục, Tui, Rủi, Rum, Rùm, Run, Rún, Rùn, Rủn, Rung, Rúng, Rùng, Rủng, Rụng, Ruốc  476. Ruồi, Ruổi, Ruồng, Ruỗng, Ruộng, Ruột, Rút, Rụt, Rư, Rưa, Rứa, Rửa  477. Rửa, Rữa, Rựa, Rức, Rực, Rưng, Rừng, Rựng, Rước, Rược, Rươi, Rưới, Rười, Rưởi, Rưỡi, Rượi, Rướm, Rườm  478. Rườm, Rướn, Rườn, Rượn, Rương, Rường, Rượng, Rượt, Rượu, Rứt