A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

K  261. K, Ké, Kè, Kẻ, Kẽ, Kẹ, Kéc, Kem, Kém, Kèm, Kẽm, Ken, Kén  262. Kèn, Kẹn, Keng, Keo, Kéo, Kèo, Kẻo, Kẽo, Kẹo, Kép, Kẹp, Két, Kẹt, Kê, Kế  263. Kế, Kề, Kể, Kệ, Kếch, Kệch, Kên, Kền, Kênh, Kềnh, Kễnh, Kệnh, Kết, Kêu  264. Kêu, Kều, Kia, KÌa, Kích, Kịch, Kiêm, Kiếm, Kiềm, Kiểm, Kiệm  265. Kiệm, Kiên, Kiến, Kiền, Kiển, Kiện, Kiêng, Kiềng, Kiểng, Kiễng, Kiếp, Kiết  266. Kiết, Kiệt, Kiêu, Kiếu, Kiều, Kiểu, Kiệu, Kim  267. Kim, Kìm, Kín, Kìn, Kinh  268. Kinh, Kính, Kình, Kíp, Kịp, Kịt, Kĩu, Ky, Ký, Kỳ  269. Kỳ, Kỷ, Kỹ, Kỵ

Kh  270. Khá, Khà, Khả, Khác, Khạc, Khách  271. Khách, Khai, Khái, Khải, Kham, Khám, Khảm, Khan, Khán  272. Khàn, Khản, Khang, Kháng, Khảng, Khạng, Khanh, Khánh, Khảnh, Khao, Kháo, Khảo  273. Kháp, Khát, Khau, Kháu, Khay, Kháy, Khắc, Khăm, Khắm, Khằm, Khăn, Khắn, Khằn, Khăng  274. Khăng, Khằng, Khắp, Khắt, Khấc, Khâm, Khấn, Khẩn, Khấp, Khập, Khất  275. Khâu, Khấu, Khẩu, Khẩy, Khe, Khé, Khè, Khẽ, Khẹc, Khem, Khen, Khén, Kheo, Khéo  276. Khéo, Khép, Khét, Khê, Khế, Khề, Khể, Khệ, Khênh, Khểnh, Khệnh, Khêu, Khều, Khi  277. Khi, Khí, Khì, Khỉ, Khía, Khịa, Khích, Khiêm  278. Khiếm, Khiểm, Khiên, Khiến, Khiển, Khiêng, Khiễng, Khiếp, Khiết, Khiêu, Khiếu, Khin, Khinh  279. Khinh, Khít, Khịt, Khíu, Kho, Khó, Khò, Khoa, Khóa  280. Khóa, Khỏa, Khoác, Khoai, Khoái, Khoan, Khoán  281. Khoản, Khoang, Khoáng, Khoảng, Khoanh, Khoảnh, Khoát, Khoáy, Khoăm, Khoắng, Khóc  282. Khoe, Khoé, Khỏe, Khoét, Khoi, Khói, Khỏi, Khom, Khóm, Khọm, Khỏng, Khô, Khố, Khổ  283. Khổ, Khốc, Khôi, Khối, Khôn, Khốn, Khổn  284. Không, Khống, Khổng, Khờ, Khơi, Khởi, Khớm, Khớn, Khờn, Khớp, Khu  285. Khu, Khú, Khù, Khụ, Khua, Khuây, Khuấy, Khuân, Khuất, Khúc  286. Khúc, Khục, Khuê, Khuếch, Khum, Khúm, Khung, Khùng, Khủng, Khuôn, Khuông, Khuy  287. Khuy, Khuya, Khuyên, Khuyến, Khuyển, Khuyết, Khuynh, Khuỳnh, Khuỷu, Khuỵu, Khư, Khứ  288. Khứ, Khừ, Khử, Khứng, Khước, Khươm, Khương, Khướt, Khướu, Khứu

L  289. La, Lá, Là  290. Là, Lả, Lã, Lạ, Lác, Lạc, Lách, Lạch  291. Lai, Lái, Lài, Lải, Lãi, Lại, Lam  292. Lam, Làm, Lảm, Lãm, Lạm, Lan, Làn, Lãn, Lang  293. Lang, Láng, Làng, Lảng, Lãng, Lạng, Lanh, Lánh  294. Lánh, Lành, Lảnh, Lãnh, Lạnh, Lao, Láo, Lào  295. Lảo, Lão, Lạo, Láp, Lạp, Lát, Lạt, Lau, Láu, Làu, Lảu  296. Lay, Láy, Lạy, Lắc, Lặc, Lăm, Lắm, Lằm, Lặm, Lăn, Lằn  297. Lẳn, Lặn, Lăng, Lắng, Lằng, Lẵng, Lặng, Lắp, Lắt  298. Lắt, Lặt, Lấc, Lâm, Lấm, Lầm, Lẩm, Lẫm, Lân  299. Lân, Lấn, Lần, Lẩn, Lẫn, Lận, Lâng, Lấp  300. Lấp, Lập, Lất, Lật, Lâu, Lầu, Lẩu, Lậu  301. Lây, Lấy, Lầy, Lẩy, Lẫy, Le, Lé, Lè, Lẻ, Lẽ, Lem, Lém  302. Lém, Lèm, Lẹm, Len, Lén, Lèn, Lẻn, Leng, Lẻng, Leo, Léo, Lèo, Lẻo  303. Lẻo, Lẽo, Lẹo, Lép, Lẹp, Lét, Lẹt, Lê, Lề, Lễ  304. Lễ, Lệ, Lếch, Lệch, Lên, Lênh, Lềnh, Lệnh  305. Lệnh, Lết, Lệt, Lêu, Lếu, Lều, Lểu, Li, Lí  306. Lí, Lì, Lị, Lia, Lìa, Lịa, Lịch, Liếc, Liêm, Liếm, Liềm, Liễm, Liệm, Liên  307. Liên, Liến, Liền, Liễn, Liểng, Liệng, Liếp, Liệp, Liệt, Liêu, Liều  308. Liều, Liễu, Liệu, Lim, Lịm, Linh, Lính  309. Lính, Lình, Lỉnh, Lĩnh, Lịnh, Lít, Liu, Líu, Lịu, Lo, Ló, Lò, Lõ  310. Lọ, Loa, Lóa, Lòa, Lỏa, Lõa, Loai, Loài, Loại, Loan, Loán, Loàn, Loạn  311. Loạn, Loang, Loáng, Loàng, Loảng, Loãng, Loạng, Loanh, Loạt, Loay, Lóc, Lọc, Loe, Lóe, Lòe, Loét, Loi  312. Loi, Lói, Lòi, Lỏi, Lõi, Lọi, Lom, Lóm, Lòm, Lỏm, Lõm, Lọm, Lon  313. Lòn, Lỏn, Lọn, Long, Lóng, Lòng  314. Lòng, Lỏng, Lõng, Lọng, Lóp, Lọp, Lót, Lọt, Lô, Lố  315. Lố, Lồ, Lổ, Lỗ, Lộ, Lốc, Lộc, Lôi  316. Lối, Lồi, Lỗi, Lội, Lốm, Lồm, Lổm, Lốn, Lồn, Lổn, Lộn, Lông  317. Lông, Lồng, Lổng, Lỗng, Lộng, Lốp, Lộp, Lốt  318. Lột, Lơ, Lớ, Lờ, Lở, Lỡ, Lợ, Lơi  319. Lời, Lỡi, Lợi, Lơm, Lờm, Lởm, Lỡm, Lợm, Lơn, Lớn, Lờn, Lởn, Lợn  320. Lớp, Lợp, Lợt, Lu, Lú, Lù, Lủ, Lũ, Lụ, Lua, Lúa  321. Lúa, Lùa, Lũa, Lụa, Luân, Luẩn, Luận, Luật, Lúc  322. Lúc, Lục, Lui, Lúi, Lùi, Lủi, Lụi, Lum  323. Lúm, Lùm, Lủm, Lũm, Lụm, Lun, Lún, Lùn, Lủn, Lũn, Lụn, Lung, Lúng, Lùng, Lủng  324. Lũng, Lụng, Luốc, Luộc, Luỗi, Luôm, Luộm, Luôn, Luồn, Luông, Luống, Luồng, Luỗng, Lụp, Lụt, Lũy  325. Lụy, Luyến, Luyện, Lư, Lừ, Lử, Lữ, Lự, Lưa, Lứa, Lừa  326. Lừa, Lửa, Lữa, Lựa, Lực, Lưng, Lứng, Lừng, Lửng, Lững, Lựng  327. Lược, Lưới, Lười, Lưỡi, Lượi, Lươm, Lườm, Lượm, Lươn, Lườn, Lượn, Lương  328. Lương, Lường, Lưỡng, Lượng, Lướt, Lượt, Lướu, Lưu  328 bis. Lưu Lựu