Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

Mục Lục

Lời Tựa

A-Ậy
Ba-Bạnh
Bao-Bậy
Be-Bịu
Bo-Bưu
Ca-Cặm
Cân-Cột
Cơ-Cựu
Cha-Chậy
Chấu-Chịu
Cho-Chưởng
Da-Dứt
Đa-Đậy
Đe-Địu
Đo-Đứt
E-Êu
Ga-Gượng
Gi-Giựt
Ha-Hây
He-Hợt
Hu-Hữu
I-Ĩu
Y-Yểu
K-Kỵ
Khá-Khíu
Kho-Khứu
L-Lẫy
Le-Lịu
Lo-Lợt
Lu-Lựu
M-Mẩy
Me-Mớp
Mu-Mưu
N-Níu
No-Nữu
Nga-Nghịt
Ngo-Ngựu
Nha-Nhậy
Nhe-Nhựt
O-Ớt
Pha-Phịu
Pho-Phựt
Q-Quở
R-Rìu
Ro-Rứt
S-Sậy
Se-Sớt
Su-Sửu
T-Tẩy
Te-Tíu
To-Tợp
Tu-Tựu
Tha-Thầy
The-Thiu
Tho-Thớt
Thu-Thướt
Tra-Trẩy
Tre-Trợt
Tru-Trừu
U-Uyển
Ư-Ưu
Va-Vậy
Ve-Vợt
Vu-Vưu
Xa-Xỉu
Xo-Xưởng

Muốn download Tự Điển để dùng offline quý vị bấm vào tên của mỗi chương, right click và chọn Save Target As. Quý vị cũng cần phải download chương Mục Lục. Sau khi download, quý vị phải để tất cả mọi chương trong cùng một folder. Khi dùng Tự Điển offine quý vị phải mở chương Mục Lục trước tiên.
Xin qúy vị thông báo qua email những sai lỗi hay trở ngại khi dùng tự điển. Cám ơn.