A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

Lời Tựa

A  1. A  2. A, Á, À, Ả, Ạ, Ác  3. Ác, Ạc, Ách, Ạch, Ai  4. Ai, Ái, Ải, Am, Ám  5. Ám, An, Án  6. Án, Ang, Áng, Anh  7. Ánh, Ảnh, Ao, Áo, Ào, Ảo, Ạo, Áp, Át, Au  8. Áy, Ắc, Ặc, Ăm, Ẵm, Ăn  9. Ăn  10. Ăn  11. Ăn  12. Ăn  13. Ăng, Ắng, Ằng, Ắp, Ắt, Ậc, Âm  14. Âm, Ấm, Ầm, Ẩm, Ậm  15. Ân, Ấn, Ẩn  16. Ấp, Ập, Ất, Âu, Ấu, Ẩu, Ấy, Ầy, Ẩy, Ậy

B  17. Ba  18. Ba  19. Ba, Bá  20. Bá, Bà, Bả  21. Bã, Bạ, Bác  22. Bạc, Bách  23. Bách, Bạch  24. Bạch, Bai, Bái, Bài  25. Bài, Bải, Bãi, Bại, Bám  26. Bàm, Bãm, Bạm, Ban, Bán  27. Bán, Bàn  28. Bàn, Bản, Bạn, Bang, Báng  29. Bàng, Bảng, Bạng, Banh, Bánh, Bành  30. Bảnh, Bạnh, Bao, Báo  31. Báo, Bào, Bảo  32. Bão, Bạo, Bạp, Bát  33. Bạt, Báu, Bàu, Bay, Bày, Bảy  34. Bảy, Bắc, Băm  35. Bặm, Băn, Bắn, Bằn, Bẳn, Bặn, Băng, Bắng, Bằng  36. Bằng, Bẵng, Bặng, Bắp, Bắt  37. Bắt, Bặt, Bấc, Bậc, Bấm, Bầm, Bẩm  38. Bấn, Bần, Bẩn, Bận, Bâng, Bầng, Bấp, Bập, Bất  39. Bất, Bật, Bâu, Bấu, Bầu  40. Bầu, Bẩu, Bậu, Bây, Bấy, Bầy, Bẩy  41. Bẩy, Bẫy, Bậy, Be, Bé, Bè, Bẻ  42. Bẻ, Bẽ, Bẹ, Bèm, Bẻm, Ben, Bén, Bèn, Bẽn, Bẹn, Beng, Beo, Béo, Bèo  43. Bẻo, Bẽo, Bẹo, Bép, Bẹp, Bét, Bẹt, Bê, Bế, Bề, Bể  44. Bể, Bễ, Bệ, Bệch, Bên, Bến, Bền, Bện, Bênh, Bềnh, Bệnh, Bếp  45. Bếp, Bết, Bệt, Bêu, Bều, Bệu, Bi, Bì  46. Bì, Bỉ, Bĩ, Bị, Bia, Bìa, Bịa, Bích, Bịch, Biếc, Biếm, Biên  47. Biên, Biến, Biền, Biển, Biện, Biếng, Biết  48. Biệt, Biếu, Biều, Biểu, Bím, Bìm, Bỉm, Bịn, Binh  49. Bính, Bình  50. Bình, Bỉnh, Bĩnh, Bịnh, Bịp, Bít, Bịt, Bíu, Bìu, Bĩu, Bịu, Bo, Bó, Bò  51. Bò, Bỏ, Bõ, Bọ, Bóc, Bọc, Bói  52. Bói, Bỏi, Bom, Bòm, Bỏm, Bõm, Bon, Bón, Bòn, Bỏn, Bọn, Bong, Bóng  53. Bóng, Bòng, Bỏng, Bọng, Bóp, Bọp, Bọt, Bô, Bố  54. Bồ, Bổ, Bỗ, Bộ  55. Bộ, Bốc, Bộc, Bôi, Bối, Bồi  56. Bồi, Bổi, Bội, Bôn, Bốn, Bồn, Bổn, Bộn, Bông  57. Bông, Bống, Bồng, Bổng, Bỗng, Bộng, Bốp, Bộp, Bột, Bơ, Bớ  58. Bờ, Bở, Bỡ, Bợ, Bơi, Bới, Bời, Bởi, Bơm, Bờm, Bợm, Bơn, Bớn, Bỡn  59. Bợn, Bớp, Bợp, Bớt, Bợt, Bu, Bú, Bù, Bủ, Bụ, Bua, Búa, Bùa  60. Bủa, Bụa, Bục, Bui, Búi, Bùi, Bụi, Bùm, Bủm, Bụm, Bún, Bùn, Bủn  61. Bung, Búng, Bùng, Bủng, Bụng, Buộc, Buôi, Buồi, Buổi, Buồm  62. Buôn, Buồn, Buông, Buồng, Buốt, Buột, Búp, Bút  63. Bút, Bụt, Bư, Bứ, Bự, Bứa, Bừa, Bửa, Bữa, Bựa, Bức, Bực, Bưng, Bừng  64. Bửng, Bước, Bươi, Bưởi, Bướm, Bươn, Bương, Bướng, Bưởng, Bướp, Bượp, Bướt, Bươu, Bứt, Bựt, Bưu