A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

G  201. Ga, Gá, Gà, Gả, Gã, Gạ, Gác  202. Gác, Gạc, Gạch, Gai, Gái, Gài, Gãi, Gan, Gán  203. Gàn, Gạn, Gang, Gàng, Ganh, Gánh, Gáo, Gào, Gạo  204. Gạo, Gạt, Gau, Gàu, Gay, Gáy, Gảy, Gãy, Gạy, Găm, Gắm, Gằm, Gặm, Gắn  205. Gằn, Găng, Gắng, Gặng, Gắp, Gặp, Gắt, Gặt, Gấc, Gấm, Gầm, Gẫm, Gậm, Gân, Gần  206. Gần, Gấp, Gập, Gật, Gâu, Gấu, Gầu, Gẫu, Gây, Gấy, Gầy, Gậy  207. Ghe, Ghé, Ghè, Ghẻ, Ghẽ, Ghẹ, Ghém, Ghen, Ghẹo, Ghép, Ghét, Ghê, Ghế  208. Ghếch, Ghềnh, Ghểnh, Ghi, Ghì, Ghim, Ghín, Go, Gò, Gõ, Góa, Góc, Gói, Gỏi, Gọi  209. Gọi, Gom, Gon, Gòn, Gọn, Gọng, Góp, Gót, Gọt, Gô, Gồ, Gỗ, Gốc, Gộc, Gối  210. Gối, Gồi, Gội, Gốm, Gồm, Gông, Gồng, Gộp, Gột, Gở, Gỡ, Gởi, Gợi, Gớm, Gờm, Gợn, Gợt, Gù, Gụ  211. Gục, Gùn, Guốc, Guồng, Gừ, Gửi, Gừng, Gươm, Gườm, Gượm, Gương, Gượng

Gi  212. Gí, Gì, Gia, Giá  213. Giá, Già, Giả, Giã, Giạ, Giác  214. Giác, Giai, Giái, Giải, Giam, Giám  215. Giạm, Gian, Gián, Giàn, Giản, Giãn, Giang  216. Giang, Giáng, Giàng, Giảng, Giạng, Giành, Giảnh, Giao  217. Giao, Giáo, Giảo, Giáp, Giát, Giạt, Giàu  218. Giàu, Giảu, Giày, Giãy, Giặc, Giắm, Giằm, Giặm, Giăn, Giằn, Giăng, Giằng, Giắt, Giặt, Giấc, Giâm, Giấm  219. Giấm, Giậm, Giấn, Giần, Giận, Giấp, Giập, Giật, Giâu, Giấu, Giầu, Giậu, Giây, Giấy  220. Giấy, Giẫy, Gie, Gié, Giẻ, Gièm, Gieo, Giéo, Giẹo, Giẹp, Giẹt, Giếc, Giền, Giêng, Giềng, Giếng, Giềnh, Giết  221. Giễu, Gìn, Gio, Gió, Giò, Giỏ, Giõ, Gióc, Giòi, Giỏi, Giọi, Gion, Gión, Giòn, Giong  222. Giong, Gióng, Giọng, Giọt, Giồ, Giỗ, Giộ, Giốc, Giối, Giồi, Giổi, Giỗi, Giội, Giông  223. Giống, Giồng, Giộp, Giơ, Giờ, Giỡ, Giới, Giời, Giởn, Giỡn, Giợn, Giú, Giũ, Giũa  224. Giũa, Giục, Giui, Giúi, Giủi, Giùm, Giun, Giuộc, Giúp, Giữ, Giữa, Giương, Giường, Giựt

H  225. Ha, Há, Hà, Hả  226. Hạ, Hạc, Hách, Hạch, Hai, Hái, Hài  227. Hải, Hãi, Hại, Ham, Hám, Hàm, Hãm, Hạm, Han  228. Han, Hán, Hàn, Hãn, Hạn, Hang, Háng, Hàng  229. Hàng, Hãng, Hạng, Hanh, Hành, Hánh, Hãnh, Hạnh  230. Hạnh, Hao, Háo, Hào, Hảo, Hão, Hạo, Hạp, Hát  231. Hát, Hạt, Hau, Háu, Hàu, Hay, Hảy, Hãy, Hắc, Hặc, Hăm  232. Hăm, Hằm, Hắn, Hằn, Hẳn, Hăng, Hằng, Hẵng, Hắt, Hâm, Hầm, Hẩm, Hậm  233. Hân, Hấn, Hận, Hấng, Hẩng, Hẫng, Hấp, Hất, Hâu, Hấu, Hầu, Hẩu, Hậu  234. Hậu, Hây, Hấy, He, Hé, Hè, Hẹ, Hèm, Hẻm, Hen, Hèn, Hẹn, Heo, Héo  235. Hèo, Hẻo, Hẹp, Hét, Hề, Hể, Hễ, Hệ, Hếch, Hệch, Hến, Hểnh, Hết, Hệt, Hi, Hí  236. Hì, Hỉ, Hia, Hịch, Hiếm, Hiềm, Hiểm, Hiên, Hiến, Hiền, Hiển, Hiện  237. Hiện, Hiếng, Hiếp, Hiệp, Hiếu, Hiểu, Hiệu, Him, Hĩm, Hin  238. Hình, Híp, Hít, Hiu, Ho, Hò, Họ, Hoa  239. Hoa, Hóa, Hòa, Hỏa  240. Hảo, Họa, Hoác, Hoạch, Hoài, Hoại, Hoan, Hoán  241. Hoàn, Hoãn, Hoạn, Hoang, Hoáng, Hoàng  242. Hoàng, Hoảng, Hoành, Hoảnh, Hoạnh, Hoạt, Hoắc, Hoặc, Hoắm, Hoăng, Hoằng, Hoẵng  243. Hoắt, Hóc, Học, Hoe, Hòe, Hoen, Hoét, Hoẹt, Hoi, Hói, Hỏi, Hom  244. Hóm, Hòm, Hỏm, Hõm, Hon, Hòn, Hỏn, Hong, Hóng, Hòng, Hỏng, Họng, Hóp, Họp, Hót, Hô, Hố  245. Hồ, Hổ, Hỗ, Hộ  246. Hộ, Hốc, Hộc, Hôi, Hối, Hồi  247. Hồi, Hội, Hôm, Hôn, Hồn, Hổn, Hỗn  248. Hỗn, Hộn, Hông, Hống, Hồng, Hổng, Hỗng  249. Hộp, Hốt, Hột, Hơ, Hớ, Hờ, Hở, Hơi, Hời, Hởi, Hỡi  250. Hợi, Hờm, Hợm, Hơn, Hớn, Hờn, Hớp, Hợp, Hớt, Hợt, Hu, Hú  251. Hủ, Hũ, Hua, Hùa, Huân, Huấn, Húc, Hục, Huê, Huế, Huề, Huệ, Huếch, Huênh, Húi, Hủi, Hùm  252. Hun, Hún, Hùn, Hủn, Hung, Húng, Hùng, Huồn, Huống, Húp, Hụp  253. Hút, Hụt, Huy, Húy, Hủy, Huých, Huỵch, Huyên, Huyền  254. Huyền, Huyễn, Huyện, Huyết, Huyệt, Huynh, Huỳnh, Huýt, Hư  255. Hư, Hứ, Hừ, Hử, Hứa, Hưng, Hứng, Hửng, Hườm, Hượm, Hước, Hược, Hườn, Hương  256. Hương, Hướng, Hường, Hưởng, Hươu, Hưu, Hữu

I  257. I, Ỉa, Ích, Ịch, Im, Ỉm, In, Inh, Ĩnh, Ít, Ịt, Ỉu, Ĩu

Y  258. Y, Ý, Ỳ, Ỷ  259. Ỵ, Yêm, Yếm, Yểm, Yên, Yến, Yêng, Yểng, Yết, Yêu  260. Yêu, Yếu, Yểu