A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

D  144. Da, Dà, Dã, Dạ  145. Dạ, Dác, Dạc, Dai, Dái, Dài, Dải, Dãi, Dại, Dam, Dám, Dàm, Dạm  146. Dan, Dán, Dàn, Dạn, Dang, Dáng, Dàng, Dạng, Danh, Dành, Dảnh  147. Dao, Dào, Dạo, Dát, Dạt, Dàu, Day, Dáy, Dày, Dảy, Dãy, Dạy, Dăm  148. Dằm, Dặm, Dắn, Dằn, Dặn, Dăng, Dằng, Dẳng, Dặng, Dắt, Dặt, Dâm, Dầm, Dẫm, Dậm, Dân  149. Dân, Dần, Dẫn, Dận, Dâng, Dấp, Dập, Dật, Dâu, Dấu  150. Dấu, Dầu, Dẫu, Dậu, Dây, Dấy, Dẫy, Dậy, Dé, Dè, Dẻ, Dẽ, Den, Dẻo, Dép  151. Dép, Dẹp, Dê, Dế, Dể, Dễ, Dền, Dện, Dệt, Di, Dì, Dỉ, Dĩ  152. Dĩ, Dị, Dĩa, Dịch, Diếc, Diệc, Diêm, Diềm, Diễm, Diên, Diễn  153. Diện, Diếp, Diệp, Diệt, Diều, Diễu, Diệu, Dìm, Dím, Dinh, Dính, Dĩnh, Díp, Dịp  154. Díu, Dìu, Dịu, Do, Dò, Dó, Dọ, Dọa, Doan, Doãn, Doanh, Doành  155. Dọc, Doi, Dõi, Dọi, Dom, Dòm, Dóm, Don, Dọn, Dong, Dòng, Dỏng, Dõng  156. Dọng, Dọp, Dót, Dỗ, Dốc, Dộc, Dối, Dồi, Dội, Dồn, Dộn, Dông, Dộng, Dốt, Dột, Dơ  157. Dơ, Dớ, Dở, Dỡ, Dợ, Dơi, Dời, Dớn, Dờn, Dợn, Dớp, Du, Dù, Dũ, Dụ  158. Dụ, Dua, Dùa, Dục, Duềnh, Dùi, Dũi, Dụi, Dun, Dún, Dung  159. Dúng, Dùng, Dũng, Dụng, Duối, Duỗi, Duộm, Duồng, Duy, Duyên, Duyệt  160. Duyệt, Dư, Dừ, Dử, Dữ, Dự, Dưa, Dứa, Dừa, Dựa, Dức, Dực  161. Dưng, Dứng, Dừng, Dửng, Dựng, Dược, Dưới, Dười, Dương  162. Dương, Dướng, Dường, Dưỡng, Dượng, Dứt

Đ  163. Đa, Đá, Đà  164. Đả, Đã, Đạc, Đai, Đái, Đài, Đãi  165. Đãi, Đại, Đam, Đám, Đàm, Đảm  166. Đảm, Đạm, Đan, Đán, Đàn, Đản, Đạn, Đang  167. Đáng, Đàng, Đảng, Đãng, Đanh, Đánh  168. Đành, Đảnh, Đãnh, Đao, Đáo, Đào  169. Đảo, Đạo, Đáp, Đạp, Đát, Đạt, Đau  170. Đau, Đàu, Đay, Đáy, Đày, Đảy, Đãy, Đắc, Đặc, Đăm  171. Đăm, Đắm, Đằm, Đắn, Đằn, Đẵn, Đặn, Đăng, Đắng, Đằng  172. Đằng, Đẳng, Đặng, Đắp, Đắt, Đặt, Đâm, Đấm, Đầm  173. Đầm, Đậm, Đần, Đấng, Đập, Đất, Đâu, Đấu, Đầu  174. Đầu, Đẩu, Đậu, Đây, Đấy, Đầy, Đẩy  175. Đẫy, Đậy, Đe, Đè, Đẻ, Đem, Đen, Đèn, Đẹn, Đeo, Đéo, Đèo  176. Đèo, Đẽo, Đẹp, Đét, Đẹt, Đê, Đế, Đề  177. Để, Đễ, Đệ, Đếch, Đêm, Đếm, Đệm, Đến, Đền  178. Đền, Đểnh, Đệp, Đều, Đểu, Đi, Đì, Đĩ, Đìa, Đỉa  179. Đĩa, Địa, Đích, Địch, Điếc, Điếm, Điềm  180. Điềm, Điểm, Điên, Điến, Điền, Điển  181. Điện, Điếng, Điệp, Điệt, Điêu, Điếu  182. Điều, Điểu, Điệu, Đinh, Đính  183. Đình, Đỉng, Đĩnh, Định, Đít  184. Địt, Đìu, Địu, Đo, Đó, Đò, Đỏ, Đọ, Đóa, Đọa, Đoái, Đoài  185. Đoan, Đoán, Đoàn, Đoản, Đoạn, Đoảng, Đoành, Đoạt, Đọc  186. Đọc, Đoi, Đói, Đòi, Đọi, Đom, Đóm, Đòm, Đỏm, Đon, Đón  187. Đón, Đòn, Đõn, Đong, Đóng, Đòng, Đỏng, Đọng, Đọt  188. Đô, Đố, Đồ, Đổ  189. Đỗ, Độ, Đốc, Độc, Đôi, Đối  190. Đối, Đồi, Đổi, Đỗi, Đội, Đốm, Đôn, Đốn, Đồn  191. Đồn, Độn, Đông, Đống, Đồng  192. Đồng, Đổng, Động  193. Động, Đốp, Độp, Đốt, Đột, Đớ, Đờ, Đỡ, Đợ, Đới, Đời  194. Đợi, Đơm, Đờm, Đởm, Đơn, Đớn, Đờn, Đớp, Đợt, Đu, Đú, Đù, Đủ, Đụ, Đua  195. Đùa, Đũa, Đúc, Đục, Đuềnh, Đuểnh, Đui, Đùi, Đũi, Đúm, Đùm, Đun, Đún  196. Đùn, Đụn, Đúng, Đùng, Đủng, Đũng, Đụng, Đuốc, Đuôi, Đuối, Đuổi, Đụp, Đút  197. Đụt, Đứ, Đừ, Đưa, Đứa, Đức, Đực, Đứng, Đừng, Đựng, Được  198. Đười, Đượm, Đườn, Đương, Đường, Đứt

E  199. E, É, È, Ẹ, Éc, Em, Én, Eo, Éo, Èo, Ẻo  200. Ẽo, Ép, Ẹp, Ê, Ế,Ề, Ếch, Êm, Ếm, Ềnh, Ếp, Êu