Bộ 71 无 vô [1, 5] U+65E1
Show stroke order
 jì
◼ (Động) Nấc, nghẹn (ăn, uống bị nghịch khí không thở được).