Thiều Chửu e-tc2

檯 đài

Bộ 75 木 MỘC [14, 18] U+6AAF
檯 đài

Bộ 75 木 MỘC [14, 18] U+6AAF

1 : Cái đẳng, thường viết là [].


@@((020b075di317.jpg)) [ di ] (8n)
1 : (Phụ lục) Cái cán cày. (020tcattention.gif) Sách Thiều Chửu ghi là "cán cây" không hợp nghĩa với nguyên bản Hán văn: [lỗi đoan dã] []. (020tcattention.gif)
2 : Tục mượn làm chữ [].
12834-(T-ai)
12835--■。

12955@@(020b075di317.jpg)
12956--。(cf. TC)

12836
v2.3.5 TC Ed. Paris 2018