Thiều Chửu e-tc2

橐 thác

Bộ 75 木 MỘC [12, 16] U+6A50
橐 thác

Bộ 75 木 MỘC [12, 16] U+6A50

1 : Cái túi không có đáy. Con [lạc đà] [] có túi đựng nước lại có bướu để đồ tiện, cho nên cũng gọi là con [thác đà] [].
2 : Ðồ rèn đúc. Như [thác lược] [] cái bễ thợ rèn. (020tcattention.gif) Sách in là "thợ rào" (020tcattention.gif)
3 : [Thác thác] [] tiếng chày giã chan chát.


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018