Thiều Chửu e-tc2

枝 chi, kỳ

Bộ 75 木 MỘC [4, 8] U+679D
枝 chi, kỳ

Bộ 75 木 MỘC [4, 8] U+679D

1 : Cành, các cành mọc ở thân cây ra gọi là [chi]. Phàm cái gì do một thể mà chia ra các thể khác đều gọi là [chi]. Như các họ nhà vua gọi là [kim chi ngọc diệp] [].
2 : Tán loạn.
3 : Chi thể.
4 : Chống chỏi, chống giữ.
5 : Một âm là [kỳ]. [Kỳ chỉ] [] ngón tay mọc trạnh ra.

@@((020b075di317.jpg)) [ di ] (8n)
1 : (Phụ lục) Cái cán cày. (020tcattention.gif) Sách Thiều Chửu ghi là "cán cây" không hợp nghĩa với nguyên bản Hán văn: [lỗi đoan dã] []. (020tcattention.gif)
2 : Tục mượn làm chữ [].v2.3.5 TC Ed. Paris 2018