Thiều Chửu e-tc2

摶 đoàn, chuyên

Bộ 64 手 THỦ [11, 14] U+6476
摶 đoàn, chuyên

Bộ 64 手 THỦ [11, 14] U+6476

1 : Nắm, chét, vo tròn.
2 : Nương cậy. Như [đoàn phù dao nhi thướng] [] nương gió cả mà bay lên (020tcplus.png) (Trang Tử ) (020tcplus.png)
3 : Một âm là [chuyên]. (020tcplus.png) Thông [chuyên] []. (020tcplus.png) Nắm cả. (020tcattention.gif) Sách in là: "nắm cổ" : không hợp nghĩa (020tcattention.gif)


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018