Thiều Chửu e-tc2

慂 dũng

Bộ 61 心 TÂM [10, 14] U+6142
慂 dũng

Bộ 61 心 TÂM [10, 14] U+6142

1 : Khuyên, giục. Mình không muốn thế mà kẻ khác cứ xúi giục làm thế gọi là [túng dũng] [] (020tcattention.gif) "xúi giục" : sách in là "xức" (020tcattention.gif)


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018