Thiều Chửu e-tc2

嶓 ba

Bộ 46 山 SƠN [12, 15] U+5D93
嶓 ba

Bộ 46 山 SƠN [12, 15] U+5D93

1 : [Ba Trủng] [] (020tcattention.gif) tên núi (sách in sai là "ven núi"). (020tcattention.gif)


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018