Thiều Chửu e-tc2

屺 dĩ

Bộ 46 山 SƠN [3, 6] U+5C7A
屺 dĩ

Bộ 46 山 SƠN [3, 6] U+5C7A

1 : (020tcattention.gif) Núi trọc (núi không có cây cỏ; sách in sai là "núc chọc"). (020tcattention.gif) Kinh Thi có câu [trắc bỉ dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề] [] trèo lên núi Dĩ chừ, nhìn ngóng mẹ chừ. Ðời sau nói sự nghĩ nhớ mẹ là [trắc dĩ] [] là bởi nghĩa đó.


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018