Thiều Chửu e-tc2

娣 đễ, đệ

Bộ 38 女 NỮ [7, 10] U+5A23
娣 đễ, đệ

Bộ 38 女 NỮ [7, 10] U+5A23

1 : Em gái, đời xưa chị ả đi lấy chồng cho em đi bồi gọi là [đễ]. (020tcplus.png) Cf. Jean Bonet : (300b038chiajeanbonet.png) đúng như nghĩa trong bản Hán văn : [trưởng nữ] (020tcplus.png)
2 : Một âm là [đệ]. Vợ anh gọi là [tự phụ] [], vợ em gọi là [đệ phụ] [].


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018