Thiều Chửu e-tc2

夲 thao

Bộ 37 大 ĐẠI [2, 5] U+5932
夲 thao

Bộ 37 大 ĐẠI [2, 5] U+5932

1 : (Phụ lục) (020tcattention.gif) Sách in âm đọc là [bổn] ; bản Hán văn ghi âm: [thao] [] (020tcattention.gif), nghĩa là tiến thủ.
2 : Tục mượn dùng làm chữ [bổn] [ ].


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018