Thiều Chửu e-tc2

夊 tuy

Bộ 35 夊 TUY [0, 3] U+590A
夊 tuy

Bộ 35 夊 TUY [0, 3] U+590A

1 : Dáng đi chậm chạp. (020tcattention.gif) Trong sách Thiều Chửu không có phần riêng cho bộ 35 [Tuy] . Tất cả những chữ thuộc bộ này đều ghi chung vào trong bộ 34 [Tri] . (020tcattention.gif)4936-
4937--
4938-[
4939
v2.3.5 TC Ed. Paris 2018