Thiều Chửu e-tc2

堍 thố

Bộ 32 土 THỔ [8, 11] U+580D
堍 thố

Bộ 32 土 THỔ [8, 11] U+580D

1 : Vệ cầu. (020tcattention.gif) Theo Học Sinh Tự Điển, âm đọc như chữ [thố] []. Thiều Chửu ghi âm là [miễn], có thể đã lầm với chữ []. (020tcattention.gif)4582-

4836 @@【
4837
v2.3.5 TC Ed. Paris 2018