Thiều Chửu e-tc2

國 quốc

Bộ 31 囗 VI [8, 11] U+570B
國 quốc

Bộ 31 囗 VI [8, 11] U+570B

1 : Nước, có đất có dân, có quyền cai trị gọi là [quốc] (020tcattention.gif) Sách in sai là [nước] (020tcattention.gif).


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018