Thiều Chửu e-tc2

冪 mịch

Bộ 14 冖 MỊCH [14, 16] U+51AA
冪 mịch

Bộ 14 冖 MỊCH [14, 16] U+51AA

1 : Cái khăn phủ mâm cơm.
2 : Cách đo bề ngoài. Như [mịch tích] [] (020tcattention.gif) đo (sách in là "đô", không hợp nghĩa) (020tcattention.gif) thành diện tích ở mặt ngoài.
v2.3.5 TC Ed. Paris 2018