Thiều Chửu e-tc2

冀 kí

Bộ 12 八 BÁT [14, 16] U+5180
冀 kí

Bộ 12 八 BÁT [14, 16] U+5180

1 : Châu [Kí], thuộc tỉnh Hà Nam nước Tầu bây giờ. (020tcattention.gif) Học Sinh Tự Điển ghi: [Hà Bắc] (020tcattention.gif)
2 : Muốn. Như [hi kí] [] mong mỏi.

1705-(Chi)
1706--西西
1707--
1708-[
1709@@【
1710@@132389; U+20525 (030hstd012lig1710.jpg)
1711--
v2.3.5 TC Ed. Paris 2018