Thiều Chửu e-tc2

全 toàn

Bộ 11 入 NHẬP [4, 6] U+5168
全 toàn

Bộ 11 入 NHẬP [4, 6] U+5168

1 : Xong, đủ.
2 : Vẹn. Như [toàn quốc] [] vẹn cả nước.
3 : Giữ cho toàn vẹn. Như [toàn hoạt thậm đa] [] cứu sống cho được hẳn rất nhiều.
4 : (020tcattention.gif) Cả hai tự điển đều ghi chữ trong bộ 9 Nhân (020tcattention.gif)


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018