Thiều Chửu e-tc2

儩 tứ

Bộ 9 人 NHÂN [15, 17] U+5129
儩 tứ

Bộ 9 人 NHÂN [15, 17] U+5129

1 : Hết, muốn nói không hết gọi là [bất tứ] [], thường viết chữ [tứ] []. (020tcattention.gif) Sách in sai là "không biết" thay vì "không hết" (), vì đã lầm chữ (bi)ết với chữ (h)ết. (020tcattention.gif)


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018