e-hvtd v2.0 (9175)

鶻鳩 cốt cưu
♦Tên một loài chim, tục gọi là ban cưu