e-hvtd v2.0 (9175)

擊壤 kích nhưỡng
♦Trò chơi ngày xưa, treo miếng gỗ hình như chiếc giày, từ xa ném trúng thì thắng. ◇Nghệ văn loại tụ : Thiên hạ đại hòa, bách tính vô sự, hữu ngũ thập lão nhân kích nhưỡng ư đạo , , (Quyển nhất nhất, Đế vương bộ ). § Sau kích nhưỡng tỉ dụ đời thịnh trị thái bình.