e-hvtd v2.0 (9175)

形容盡致 hình dong tận trí
♦☆Tương tự: lâm li tận trí .