e-hvtd v2.0 (9175)

迦藍 già lam
♦Gọi tắt của tăng-già-lam-ma (tiếng Phạn: "saṃgha-ārāma") nghĩa là "khu vườn của chúng tăng", "chúng viên", là nơi thanh tịnh để tu tập thiền định. Cũng chỉ chùa hay tu viện Phật giáo.