e-hvtd v2.0 (9175)

依違 y vi
♦Trù trừ, không quyết đoán. ◇Lưu Hướng : Dư tư cựu bang, Tâm y vi hề , (Cửu thán , Li thế ).
♦Thuận theo.
♦Hình dung tiếng nhạc trầm bổng, hài hòa động thính. ◇Tào Thực : Phi thanh kích trần, Y vi lệ hưởng , (Thất khải ).