e-hvtd v2.0 (9175)

芻狗 sô cẩu
♦Ngày xưa lấy rơm cỏ tết thành hình chó dùng khi cúng tế, tế xong thì đem vứt đi. Sau tỉ dụ sự vật tầm thường vô dụng. ◇Đạo Đức Kinh : Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu , (Chương 5) Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm.