e-hvtd v2.0 (9175)

乏味 phạp vị
♦Không có thú vị, nhạt nhẽo. ◎Như: giá chủng đơn điệu đích sanh hoạt thật tại phạp vị đắc ngận 調 cuộc sống đơn điệu này thật vô vị quá. ◇Lỗ Tấn : Nhất thiết kì khan đô tiểu phẩm hóa, kí tiểu phẩm hĩ, nhi hựu lao thao, hựu vô tư tưởng, phạp vị chi chí , , , , (Thư tín tập , Trí trịnh chấn đạc ).