e-hvtd v2.0 (9175)

彭亨 bàng hanh
♦Đầy, lớn, trướng đại. ◇Kỉ Quân : Hồi cố kì tì, quảng tảng cự mục, đoản phát bồng tăng, yêu phúc bàng hanh, khí hưu hưu như suyễn, kinh hãi áo não, tị dục khước tẩu , , , , , , (Duyệt vi thảo đường bút kí , Hòe tây tạp chí tứ 西).