e-hvtd v2.0 (9175)

殿屎 điện hi
♦Buồn khổ thở than. ◇Thi Kinh : Dân chi phương điện hi, Tắc mạc ngã cảm quỳ 殿, (Đại nhã , Bản ) Dân chúng vừa sầu khổ thở than, Thì không ai dám xét đoán cho ta.