e-hvtd v2.0 (9175)

耗資 háo tư
♦Hao tổn tiền của. ◎Như: công trình háo tư thượng ức .