e-hvtd v2.0 (9175)

提醒 đề tỉnh
♦Nhắc nhở hoặc chỉ điểm. ◇Hồng Lâu Mộng : Phượng Thư thính liễu, tiếu đạo: Thị liễu, thị liễu. Đảo thị nhĩ đề tỉnh liễu ngã , : , . (Đệ tam thập lục hồi) Phượng Thư nghe rồi, cười nói: Phải đấy, phải đấy. Có em nhắc nhở chị mới nhớ ra.