e-hvtd v2.0 (9175)

甌窶 âu lũ
♦Đất cao mà nhỏ hẹp. § Cũng viết là âu lũ .