e-hvtd v2.0 (9175)

曼曼 man man
♦Lâu dài hoặc xa xôi. ◇Khuất Nguyên : Lộ man man kì tu viễn hề, Ngô tương thượng hạ nhi cầu sách , (Li tao ) Đường dài xa dằng dặc hề, ta đi tìm trên dưới khắp nơi. § Nhượng Tống dịch thơ: Quản bao nước thẳm non xa, Ðể ta tìm kiếm cho ra bạn lòng.