e-hvtd v2.0 (9175)

亂鬨不過來 loạn hống bất quá lai
♦§ Cũng như mang bất quá lai .