e-hvtd v2.0 (9175)

台吉 thai cát
♦Tên tước quan, bên Mông Cổ chia ra bốn thứ để phong các con em nhà vua.