e-hvtd v2.0 (9175)

台甫 thai phủ
♦§ Cũng viết là .
♦Dùng để tôn xưng tên hoặc biệt hiệu của người khác. ◇Nho lâm ngoại sử : Tiên sanh quý tính, thai phủ? , (Đệ thập hồi) Xin hỏi quý tính và đại danh của tiên sinh.