e-hvtd v2.0 (9175)

冒冒 mạo mạo
♦Công nhiên, ngang nhiên. ◇Trần Lượng : Tuẫn kì xỉ tâm nhi vong kì phận, bất độ kì lực... sử thiên hạ mạo mạo yên duy mĩ hảo chi thị xu, duy tranh đoạt chi thị vụ , ...使, (Vấn đáp cửu ).
♦Gần, tương cận. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Liệt huynh tại thử địa trụ liễu mạo mạo đích thất thập niên liễu, dã một kiến quá na hào kiệt thị tứ phương não đại, bát lăng nhi não đại , , (Đệ thập ngũ hồi).