e-hvtd v2.0 (9175)

瓊樓玉宇 quỳnh lâu ngọc vũ
♦Lầu gác làm bằng ngọc đẹp. ◇Tô Thức : Ngã dục thừa phong quy khứ, Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, Cao xứ bất thăng hàn , , (Thủy điệu ca đầu 調) Ta muốn cưỡi gió bay đi, Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, Trên cao kia lạnh biết bao.
♦Chỗ ở của thần tiên.
♦Cung điện ở trên mặt trăng.