e-hvtd v2.0 (9175)

蝟集 vị tập
♦Xúm xít, bề bộn, lộn xộn (như lông chuột nhím xúm xít). ◎Như: sự như vị tập việc dồn dập. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhân hựu niên cận tuế bức, chư vụ vị tập bất toán ngoại, hựu hữu Lâm Chi Hiếu khai liễu nhất cá nhân danh đan tử lai , , (Đệ thất thập hồi) Nhân lại gần đến ngày cuối năm vội gấp, ngoài những việc bề bộn, còn có Lâm Chí Hiếu khai danh sách đến trình.