e-hvtd v2.0 (9175)

蛩蛩 cung cung, cùng cùng
♦Một giống thú như con ngựa ở Bắc Hải. § Cũng đọc là cùng cùng. ◇Đặng Trần Côn : Cùng cùng dã vô tri (Chinh Phụ ngâm ) Cùng cùng giống vô tri.