e-hvtd v2.0 (9175)

證候 chứng hậu
♦Chứng trạng (của bệnh tật). ◇Quan Hán Khanh : Khả thị phong hàn thử thấp, hoặc thị cơ bão lao dịch, các nhân chứng hậu tự tri , , (Đậu nga oan , Đệ nhị chiết).
♦Khí tượng, thiên tượng. ◇Tấn thư : Trương Bình Tử, Lục Công Kỉ chi đồ, hàm dĩ vi thôi bộ thất diệu chi đạo, dĩ độ lịch tượng hôn minh chi chứng hậu, giáo dĩ tứ bát chi khí , , , , (Thiên văn chí thượng ).
♦Dấu hiệu, trưng tượng. ◇Quán Vân Thạch : Khán thì tiết thâu nhãn tương nhân lựu, Tống dữ nhân ta phong lưu chứng hậu , (Túy cao ca quá hỉ xuân lai , Đề tình , Khúc ).