e-hvtd v2.0 (9175)

礙難照辦 ngại nan chiếu biện
♦Không thể theo y đó mà làm được. ◎Như: tha đề xuất đích yêu cầu thái vô lí, lệnh nhân ngại nan chiếu biện , .