e-hvtd v2.0 (9175)

其實 kì thật
♦Thực ra, tình huống thật. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Hài nhi kì thật bất nhận đắc đa nương, nhất thì xung tràng, vọng đa nương thứ tội , , (Quyển tam ngũ).
♦Đúng thật, xác thật. ◇Dương Tử : Chiết mạt trảm tiện trảm xao tiện xao quả tiện quả, ngã kì thật bất phạ 便便便, (Dự Nhượng thôn thán , Đệ tam chiệp).