e-hvtd v2.0 (9175)

勸解 khuyến giải
♦Khuyên bảo. ◇Lão Xá : Cha môn đô hảo hảo địa an úy tha, khuyến giải tha, tùy thì tùy địa thể thiếp tha, tôn trọng tha , , , (Toàn gia phúc , Đệ nhị mạc).
♦Khuyên can, làm cho hòa giải. ◇Đào Tông Nghi : Nhất nhật, hữu bộ dân mỗ giáp mỗ ất đấu ẩu, mỗ giáp chi mẫu khuyến giải, bị mỗ ất dụng mộc bổng tựu não hậu nhất kích, phó địa nhi tử , , , , (Xuyết canh lục , Cúc ngục ).