e-hvtd v2.0 (9175)

致身 trí thân
♦Nguyên nghĩa là hiến thân. ◇Luận Ngữ : Sự phụ mẫu năng kiệt kì lực, sự quân năng trí kì thân, dữ bằng hữu giao ngôn nhi hữu tín , , (Học nhi ) Thờ cha mẹ hết sức mình, thờ vua hiến cả thân mình, giao thiệp với bạn bè thì ăn nói thật tình.
♦Sau phiếm chỉ ra làm quan (xuất sĩ ). ◇Đỗ Phủ : Trường An khanh tướng đa thiếu niên, Phú quý ưng tu trí thân tảo , Tại Trường An, các khanh tướng phần nhiều ít tuổi, Cần phải sớm được giàu sang, sớm được dốc lòng phụng sự.