e-hvtd v2.0 (9175)

咎殃 cữu ương
♦Tai họa. ◇Đỗ Phủ : Ki lữ thôi hiền thánh, Trầm miên để cữu ương , 綿 (Kí cao sứ quân sầm trường sử 使).